Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện tại trong tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm không gian ảo-thực, Internet, điện toán đám mây và tính toán nhận thức.