MENU

Công nghiệp 4.0: Công nghệ sản xuất thông minh của tương lai

Công nghiệp 4.0 là công nghệ sản xuất thông minh của ngày mai: Con người, máy móc, và bản thân sản phẩm tham gia lực lượng trong một mạng thông minh và độc lập nhờ vào ngành công nghiệp 4.0. Một trong những thách thức của ngành công nghiệp 4.0 là phát triển một ngôn ngữ chung làm cơ sở cho việc sử dụng linh hoạt các hệ thống sản xuất – giảm kích thước hàng loạt.

 

0982428683